ממשל תאגיד הוא שם כולל למכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים,
ומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר ארגון עסקי או מלכ"ר.

תהליכי ניהול התאגיד כוללים התייחסות לכלל מחזיקי העניין הבאים איתו
במגע כגון עובדים, בעלי מניות, ספקים, לקוחות, בנקים, רגולאטורים, הסביבה העסקית,
הקהילה הסובבת אותו ועוד. הממשל התאגידי בארגונים כפוף לחוקים שונים והוא למעשה המסגרת
שבתוכה פועל הארגון כדי להשיג את מטרותיו.

אחד המרכיבים החשובים ביותר של ממשל תאגידי הוא הקוד האתי שלו.
זהו למעשה מסמך המסכם את ערכי הארגון ואת עקרונות התנהגותו עם כל מי שבא איתו במגע
(מסחרי, רגולאטורי, חברתי ועוד). המסמך מציג את החובות ואת האחריות שהארגון לוקח על עצמו
במטרה להעלות את רמת השמירה על החוק והדרישות השונות ומציין גם חובות הארגון
לוקח על עצמו שהם מעבר לדרישות החוק (Beyond Compliance)
. כל זאת במטרה לפעול בהגינות ובכבוד עם מחזיק העניין הבאים איתו במגע, להימנע מכל שידול ושוחד
ולפעול בשקיפות והגינות. הקוד האתי הוא למעשה "תעודת הזהות הערכית של הארגון"
והוא מפרט את דרכי התנהגותו בתחום התנהגות ראויה, הוגנת ושקופה.