סביבת עבודה
בתחום אחריות תאגידית כוללת את הנושאים העוסקים בהבטחת סביבת עבודה נאותה לעובדים
הן בהיבט הפיסי והן בהיבט של יצירת אווירה נאותה המאפשרת לעובדים לפעול בתנאים אופטימאליים.
תנאים אלו כוללים מגוון רחב של נושאים כגון זמני עבודה ומנוחה, חופשה שנתית ופעילות שלאחר העבודה,
תנאי עבודה נאותים ואווירה מכבדת תוך שמירה על כבוד הדדי ויחסי עבודה נאותים.
תחום זה עוסק בכלל ההיבטים של שמירה על בטיחות העובדים וההגנה עליהם במהלך עבודתם
מפני תקלות ותאונות עבודה, מחלות מקצוע שונות ועוד באספקת אמצעי עבודה סבירים
לביצוע כלל המטלות, עמידה בחוקי ובתקנות הבטיחות ובכלל זה תנאים ארגונומיים.

זכויות עובדים
הם חלק מסביבת העבודה ובנושא זה יש התייחסות להוגנות בשכר ובתנאי עבודה,
שקיפות המאפשרת לעובדים לדעת ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות לגבי קידומם,
תנאי העבודה שלהם, וההשקעות בתחום פיתוח ההון האנושי, הערכת הביצועים שלהם
ומתן משוב לגבי פעילותם. במסגרת זו שי התייחסות למניעת הטרדה מינית, מתן אפשרות להתבטא
ללא חשש מפני סנקציות, פיטוריו או התנכלות ועוד.
יחסי עבודה במובנם הרחב מתייחסים גם להעסקת עובדי קבלן, גיוון תעסוקתי שמירה על רגישות
לאוכלוסיות נכשלות, נגישות והזדמנות שווה ללא אפליה
על רקע מיני, מגדרי, דתי, חברתי וכיוב'.
במסגרת יחסי עבודה יש התייחסות לקיום יחסי עבודה תקינים עם ארגון עובדים
(במקרים שיש נציגות כזו) והיוועצות עם נציגיו בכל החלטה שיש בה אפשרות של השפעה
על תנאי העבודה של העובדים לרבות המקרי פיטורי עובדים.